Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
May 19, 2017

u t t i nh gi t thì cao h n, chúng ta nên xem xét các l i ích kinh t c a cây tr ng;

Dây th t l ng b b ng, quan tâm n vi c t màng nh a ép t i nh gi t, làm cho b phim g n Có th nh gi t th y l i ai, nh a phim và gi t th y l i vành ai gi a không s n xu t không gian. Ng n không cho ánh sáng m t tr i t p trung qua các gi t n c. Tr c khi gieo, c n san l p t gi m s t lún t và tr m c m. ng n ch n mùn t c linh tinh, h i n c gây ra s hình thành c a n c trong phim d i hi u ng ng kính, b ng v i t i nh gi t. Khi t, dây gi t t i nh gi t có th c chôn, do ó không th t cháy t p trung.

Một cặp:

Tiếp theo:Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001