Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
May 19, 2017

Mùa tr ng cây nhà kính là s l a ch n t t nh t c a trái cây và rau trong mùa th p i m trong mùa l nh, làm th nào t i h p lý và hi u qu trong mùa nhi t th p c a trái cây và rau qu trong nhà kính, tr c ti p liên quan n ch t l ng và n ng su t trái cây và Ng i tr ng rau & # 39; L i ích kinh t .

Nhà kính mùa hè nhi t th p nên ch n t i y hoa qu và rau, sau khi t i n c t t nh t trong tu n có n ng. C n ch n t i phù h p vào bu i sáng, nên t i n c trong m t kho ng th i gian nh t nh, và g n nhi t phòng tr c khi t i tiêu. ây không ch là nhi t và s khác bi t v nhi t là nh , ph c h i nhi t d dàng, không d b tê cóng và hàng cây y , th i gian t, m t ng i ki m soát không khí. Nói chung, nhi t không cao vào bu i tr a và tr a. giai o n này, t i n c có th d dàng nh h ng n ch c n ng sinh lý c a r cây, không có l i cho s t ng tr ng và phát tri n cây tr ng. Không ph i là vào bu i chi u và khi tr i m a thì d b s ng mù, trong khi không có m, tránh th i ti t m t, b nh trái cây và hoa qu gây ra.

Thi u n c tr m tr ng, khô và ch t; N c quá nhi u, tính th m th u c a t gi m, s hô h p c a g c th c v t b t c ngh n và thi u oxy, m c a t s gây ra s xói mòn r cây quá m c, xu t hi n vùng Ye Fahuang và th m chí là ch t. Nhi t th p nhi t th p mùa sinh thái nhà kính, thông gió nhà kính, bay h i n c, m không khí là khó kh n gi m, do ó c i thi n t n su t t i tiêu, gi m l ng t i tiêu. Khi nhi t th p, l ng n c nên nh , kho ng th i gian dài. Mùa nhi t th p không nên làm n c t i, d gây th i r , nh h ng n thu nh p kinh t c a nông dân. Th y l i nh nên c l a ch n t i tiêu cho nhà kính trong mùa m a. H th ng th y l i nh óng m t vai trò quan tr ng trong vi c i u hòa khí quy n trong nhà kính, và vi c t i nh có th ki m soát c l ng n c m t cách hi u qu và c ng có l i cho n ng su t cao và n nh.

Chú ý nhi u h n n b n bè c a nông dân trong vi c t i tiêu, m b o s phát tri n bình th ng c a rau qu nhà kính.Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001