Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
C i thi n n ng su t trái cây thông qua vi c t i thích h p
May 19, 2017
Các giai o n phát tri n khác nhau c a cây n qu là khác nhau. Theo c i m nhu c u n c c a t ng th i k cây n qu , vi c t i tiêu khoa h c và h p lý cây n qu không ch giúp ti t ki m n c, mà còn c i thi n n ng su t và ch t l ng, t ng thu nh p. Trong s này, có b n giai o n t i chính:

1) giai o n tr c khi ra hoa. Trong giai o n ra hoa s m c a cây n qu , n u m c a t có th áp ng c nhu c u c a cây n qu , thì t ng tr ng lá, t ng di n tích lá, t ng kh n ng n y m m và ra hoa, c i thi n t l t qu và t o n n t ng cho t ng n ng su t. Cây n qu th ng c t i s m vào ch i.

2) T ng tr ng qu và th i k m r ng qu sau khi ra hoa. Th i k trái cây là giai o n quan tr ng c a nhu c u n c, ch c n ng sinh lý c a trái cây phát tri n nh t, n u thi u n c t, nó s nh h ng n s t ng tr ng và phát tri n c a trái cây, ho c th m chí r i ra. Ra hoa và gi trái. Giai o n c p n trái cây ang phát tri n nhanh và giai o n phân bi t hoa nâu, c n nhi u n c, do ó nên t i tiêu k p th i.

4) Th i gian ng ông. Sau thu ho ch mùa thu, nh ng c ng chu n b mùa ông cho v thu ho ch. Thông th ng ph i c th c hi n trong t óng b ng t i, mùa ông l nh và h n hán ch ng. H n n a, nó c ng có th phát tri n ch i hoa và làm t ng t l phân h y phân bón, và t n n móng cho s phát tri n lành m nh c a cây n qu vào mùa xuân n m sau.

/ Htmlcontent>

Một cặp:

Tiếp theo: Miễn phíBản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001