Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Ghi chú v Ch nh s a Thu l i nh gi t
May 19, 2017

Máy phát d dàng c m và òi h i ch t l ng n c cao, do ó ph i l p b l c;

Hai. Vi c t i nh gi t không th i u ti t c microclimate trong ru ng. Nó không thích h p cho vi c t i tiêu. Trong h th ng t i rau, h th ng t i nh gi t không th áp d ng cho phân.

Ba. u t t i tiêu nh h n, chúng ta nên xem xét l i ích kinh t c a cây tr ng;

Một cặp: Thông báo v thi t b t i nh gi t

Tiếp theo: Miễn phí
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001