Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Thông báo v thi t b t i nh gi t
May 19, 2017

Ng n ch n l h ng t t c ngh n . Lau s ch b l c th ng xuyên. Khi bón phân, hòa tan và lo i b t p ch t. Chú ý n áp su t n c. Áp su t v a ph i tránh s n t dây m m. T l dinh d ng phân bón phù h p. Gi ng nh a t t. Vào mùa hè, các ng và ai m m c b trí trên m t t nên c thu th p khi chúng không s d ng. Chúng nên c b o qu n n i có nhi t th p và sáng. Khi chúng c s d ng, chúng nên c ki m tra các v t n t, rò r ho c ùn t c và s c s p x p l i sau khi b o trì.
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001